ពាក្យថាក្លាហ៊ាន របស់​លោក ព្រហ្មម៉ាញ​ Mr. Prom Manh

ពាក្យថាក្លាហ៊ាន

លោក ព្រហ្មម៉ាញ
និង អ្នកស្រី នួនសារី

http://www.mediaplayonline.com/music/?m=mv19

~ by Rithy Pheath on 01/25/2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: