សង្សារ ព្រាប សុវត្តិ សុទ្ធ

១ សង្សារ

២ ថ្នមស្នេហ៌លោមចិត្ត

៣ សារលាក់ស្នេហ៌

៤ ជាប់ចិត្តស្រីម្នាក់

៥ ចាំសំណល់

៦ គ្រប់ពេលវេលាបងស្រលាញ់អូន

៧ ទឹកភ្នែកហូរក្បត់ចិត្តខ្លួនឯង

៨ អូនផ្តើមតែមិនបញ្ចប់

៩ បងមានថ្មីហើយ

១០ I Like Your Missed Call

http://www.mediaplayonline.com/music/?m=mv14

~ by Rithy Pheath on 01/09/2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: